prof. dr hab. inż.

Jarosław Sęp

Kandydat na Rektora

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

 

2012 - 2019 Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa
2008 - 2012 Prodziekan ds. Nauki Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa
od 2007 Kierownik Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
2016 - 2023 członek Komitetu Budowy Maszyn PAN

2009 - 2019 członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN

shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash.jpg

OTWARTOŚĆ

Dopiero gdy porozmawiasz z setką podległych Ci pracowników, dopiero gdy posłuchasz o setkach problemów, które nigdy by Ci nie przyszły do głowy - dopiero wtedy wiesz, które decyzje będą właściwe, a które nie.

maxime-agnelli-QC1oHW5JVu4-unsplash.jpg

ROZWAGA

Człowieka można łatwo skrzywdzić, ale trudno to później naprawić.

cowomen-pd5FVvQ9-aY-unsplash.jpg

SKUTECZNOŚĆ

Człowieka nie ocenia się po tym, co mówi, ale po tym co zrobił i osiągnął.

 
PROGRAM

Rozwój oparty na współpracy i szacunku

 
Prof.JarosławSęp_29-02-2020 (fot. Kamil

Kształcenie

Utrzymanie dotychczasowych tradycji kształcenia musi iść w parze z uaktualnieniem oferty dydaktycznej o nowe treści, jak również innowacyjne formy przekazu.


Pozostając z poszanowaniem dla tradycji akademickich, postawimy na rozwój i urozmaicenie metod dydaktycznych.

Badania naukowe

Tworzenie unikalnych na skalę światową stanowisk badawczych oraz udział w rozwoju wiodących technologii ułatwi współpracę z przemysłem oraz znaczącymi ośrodkami badawczymi. 

Uczelnia musi być katalizatorem energii drzemiącej w naukowcach. Wspierając inicjatywy naukowe wejdziemy na ścieżkę konsekwentnego rozwoju, a także rozbudujemy relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

IMG_0358_fot._Marian_Misiakiewicz.(_Praw
Politechnika Rzeszowska.jpg

Infrastruktura

Inwestycje w infrastrukturę wspierającą główną działalność uczelni technicznej oraz poprawiającą warunki studiowania studentów i warunki pracy pracowników to podstawa efektywnej pracy dającej satysfakcję. 


Rozwój infrastruktury winien bazować na realnych potrzebach i wspierać realizację ustalonych celów strategicznych. Uczelnia musi się rozwijać – unowocześniając infrastrukturę naukową, dydaktyczną oraz zaplecze socjalne.

Zarządzanie

Stosowanie demokratycznych zasad zarządzania, wykorzystywanie wiedzy eksperckiej i transparentność podejmowanych decyzji pozwoli na aktywny udział w procesach decyzyjnych stron zainteresowanych a decyzje uczyni najbardziej trafnymi. 


Administracja ogólnouczelniana, świadoma potrzeby aktywnego wspierania procesów realizowanych na Uczelni, jest fundamentem dla sprawnej realizacji działań. Procesy administracyjne muszą być więc tak proste i realizowane tak szybko, jak to tylko możliwe!

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash.jpg
Prof.JarosławSęp_29-02-2020 (fot. Kamil

Kreowanie PRzyszłości

Tradycje lotnicze Politechniki Rzeszowskiej, od wielu lat wyróżniające nas spośród polskich uczelni, wspaniale wpisują się w strategię rozwoju regionu, wspierając jedną z inteligentnych specjalizacji regionu - lotnictwo i kosmonautyka. Pozostałe specjalizacje - jakość życia, informacja i telekomunikacja i motoryzacja - również znajdują odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych na Uczelni, a ich aktywne wspieranie pozwoli na utrzymanie pozycji kluczowej Uczelni wspierającej inteligentne specjalizacje Województwa Podkarpackiego.


Odpowiedzialność w zarządzaniu Uczelnią znajdzie swoje odzwierciedlenie w równomiernym wspieraniu wszystkich specjalizacji oraz realizowanych przedsięwzięć. 

Współpraca z otoczeniem

Wykorzystanie szansy, jaką daje nam bliska odległość wielu nowoczesnych zakładów przemysłowych, jest konieczne dla zapewnienia, że nasi absolwenci będą posiadać pożądaną wiedzę i umiejętności, a nasi naukowcy będą prowadzić mające praktyczne zastosowanie badania.


Politechnika Rzeszowska będąc wiodącym technicznym ośrodkiem naukowym w Regionie jest jednocześnie wsparciem dla przemysłu. Rozwój współpracy z otoczeniem oraz wsparcie dla pracowników podejmujących taką współpracę to obustronne korzyści zarówno dla otoczenia jak i całej Wspólnoty Akademickiej.

 

rob-lambert-9Q_pLLP_jmA-unsplash.jpg
Prof.JarosławSęp_29-02-2020 (fot. Kamil

Współpraca międzynarodowa

Będąc uczelnią działającą w Unii Europejskiej, mającą dobrą opinię wśród partnerów zagranicznych bazującą na dotychczasowej współpracy, możemy angażować coraz więcej pracowników i jednostek organizacyjnych w projekty naukowe.


Pracownicy i studenci Politechniki Rzeszowskiej mają potencjał, który sięga o wiele dalej, niż granice naszego Kraju - wspólnie jesteśmy w stanie go uwolnić!

Kultura organizacyjna

Od zawsze wiadomo, że pracownik zadowolony, bez względu na zajmowane stanowisko, pracuje lepiej i wydajniej. Dlatego budowanie dobrej atmosfery i tworzenie sprzyjających warunków pracy przynosi konkretne owoce. 


Atmosfera kreowana przez władze Uczelni przenosi się na każdy szczebel zarządzania i do każdej komórki organizacyjnej. Dobra atmosfera - atmosfera współpracy i świadomość istnienia wsparcia - to fundament rozwoju Politechniki Rzeszowskiej w nadchodzących latach.

Współpraca.jpg
Prof.JarosławSęp_29-02-2020 (fot. Kamil

„Właściwy człowiek na właściwym miejscu”

Każdy student i pracownik uczelni, jeżeli będzie robił to do czego ma predyspozycje oraz będzie rozwijał się w wybranym przez siebie kierunku, będzie cennym zasobem Uczelni wzmacniającym pozycję Politechniki Rzeszowskiej wraz z postępem własnego rozwoju.


Umożliwienie i wspieranie rozwoju ukierunkowanego na potrzeby Uczelni i uwzględniającego indywidualne potrzeby i aspiracje wszystkich studentów i pracowników Uczelni będzie podstawą naszych działań.

Kategoryzacja Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa

W 2017 roku, czyli po 5 latach od objęcia stanowiska Dziekana przez Prof. Jarosława Sępa, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa uzyskał kategorię A.

Atmosfera pracy twórczej

Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, którą kieruje od 2007 roku, jest liderem WBMiL pod względem liczby punktów za działalność naukową. Za rok 2019 pracownicy Katedry uzyskali łącznie 3 742 pkt.

Awanse zawodowe

W czasie pełnienia funkcji Prodziekana ds. Nauki, a następnie Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa przez Profesora Jarosława Sępa, 60-ciu pracowników Wydziału uzyskało stopień naukowy doktora, 40-stu - stopień doktora habilitowanego, a 6-ciu - tytuł profesora lub rozpoczęło postępowanie awansowe. 

Rozwój infrastruktury badawczej uczelni na poziomie światowym

W ramach współpracy z przedsiębiorstwem Pratt&Whitney Rzeszów, Profesor Jarosław Sęp kierował i był jednym z wykonawców projektu, w wyniku którego przy Politechnice Rzeszowskiej powstało unikalne w skali światowej stanowisko do badań uszczelnień silników lotniczych, które już od 2018 r. przepracowało ponad dwa tysiące godzin w ramach realizacji badań dla przemysłu.

Interdyscyplinarna współpraca

Wybrane publikacje świadczące o prowadzonej współpracy interdyscyplinarnej:

  • WBMiL, WCh: Sep, J., Galda, L., Oliwa, R., & Dudek, K. (2020). Surface layer analysis of helical grooved journal bearings after abrasive tests. Wear, 203233 (200 pkt.)

  • WEiI, WBMiL: Żabiński, T., Mączka, T., Kluska, J., Madera, M., & Sęp, J. (2019). Condition monitoring in Industry 4.0 production systems-the idea of computational intelligence methods application. Procedia CIRP, 79, 63-67.

  • PRz, P. Gdańska: Galda, L., Sep, J., Olszewski, A., & Zochowski, T. (2019). Experimental investigation into surface texture effect on journal bearings performance. Tribology International, 136, 372-384. (200 pkt.)

  • P.  Lubelska, PRz (WEiI, WBMiL): Kozłowski, E., Mazurkiewicz, D., & Żabiński, T., Prucnal S., Sęp J. (2019). Assessment Model of Cutting Tool Condition For Real-Time Supervision. Eksploatacja i Niezawodnosc, 21(4), 679. (100 pkt.)

Wspieranie współpracy i ułatwianie pracownikom Politechniki udziału w projektach, w tym międzynarodowych

Wybrane projekty angażujące różne jednostki uczelni:

  • 2020-2023 Projekt międzynarodowy ASSETs+ „Alliance for Strategic Skills addressing Emerging Technologies in Defense” – 30 partnerów z Europy – zaangażowane jednostki: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki, Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa.

  • 2019-2022 MAESTRO "Manufacturing Education for a Sustainable fourth Industrial Revolution" – 7 partnerów uniwersyteckich – zaangażowane jednostki: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa, Zakład Informatyki.

  • 2013-2015 SKINT „Optymalizacja i nadzór procesu obróbki skrawaniem cienkościennych zespołów silników lotniczych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej”. Projekt Innotech-K2/IN2/41/182370/NCBR/13. Kierownik Projektu – zaangażowane jednostki: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Katedra Informatyki i Automatyki, Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki.

Kolejne projekty międzynarodowe mające na celu zaangażowanie pracowników z WBMiL, WEiI, WZ, WBISiA we wspólne prace są w przygotowaniu.

Zwiększanie rozpoznawalności Politechniki Rzeszowskiej w Polsce i na świecie

Uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych oraz panelach dyskusyjnych (m.in.):

14-15.11.2019 – Conference on Defence Skills and Dual Use Technologies, Round table: Paving the way forward, Caserta, Włochy

14.06.2018 – Enschede Business Conference – Enschede, The Dutch City Open For Polish Business, Panel Discussion: How to create WIN-WIN situation for two cooperating cities? Enschede, Holandia

10.09.2015 – Forum Lotnicze, DEBATA: Czego potrzebuje przemysł lotniczy aby się rozwijać? (rozwój technologii, ekspansja zagraniczna, instrumenty wsparcia), Warszawa.

Działalność naukowa na świecie

Profesor Jarosław Sęp pełnił funkcję członka komisji rozprawy doktorskiej na University of Twente w Holandii. Mr D. Bijani „The effect of Surface texturing on friction in lubricated parallel sliding contacts considering starvation and boundary slip.”  Obrona pracy doktorskiej odbyła się 6 grudnia 2019 roku.

Fundusze na wsparcie rozwoju pracowników

W latach 2009-2013 kierował projektem: „Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej”. Projekt UDA POKL 04.01.01-00-108/09-00.

Pozytywna opinia studentów

Profesor Jarosław Sęp jest szczęśliwym, jedynym posiadaczem dwóch statuetek w kategorii „Najlepszy Dziekan” przyznawanych przez Samorząd Studencki.

 
O kandydacie

10 faktów dotyczących osiągnięć profesora Jarosława Sępa i jego zespołów.

Media
 

„Politechnika Rzeszowska jest potrzebna przemysłowi, ale i przemysł jest potrzebny uczelni. Ta gałąź gospodarki zawsze będzie potrzebować wykształconych kadr inżynierskich, co my staramy się zapewnić, a co nie byłoby możliwe bez kontaktów z przemysłem i możliwości szerokiego poznania się.” Czytaj więcej

20180809_101433_edited.jpg

Zanim coś zrobisz przemyśl to dwa razy, bo koszty błędnych decyzji mogą być znaczące.

 
Życiorys

Wyrzucają cię drzwiami, wchodzisz oknem. Zawsze jest jakaś droga do osiągnięcia celu.

Jarosław Sęp urodził się w 1964 r w Rzeszowie. W 1988 roku, po ukończeniu Wydziału Mechanicznego (obecnie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa) Politechniki Rzeszowskiej, uzyskał dyplom magistra inżyniera w zakresie Mechaniki i Budowy Maszyn specjalność Eksploatacja Pojazdów i Maszyn. 

Jeszcze przed obroną pracy dyplomowej w maju 1988 roku został zatrudniony jako asystent stażysta w Zakładzie Technologii Maszyn (obecnie Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji), gdzie pracuje do chwili obecnej. W październiku 1989 roku jako asystent rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela akademickiego (...)

Pełny życiorys dostępny poniżej.

 
Kontakt

Politechnika Rzeszowska
Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, pokój: L-29.141

+48 (17) 865 15 12

Oficjalny kanał na You Tube:

  • YouTube
Prof.JarosławSęp_29-02-2020 (fot. Kamil
 

©2020. Proudly created with Wix.com